لغت: أبانَ
افشا کردن , لودادن , فاش کردن , اظهارکرد , علني کرد , آشکارکرد , برملاکرد