دقيق متن روايت نام کتاب نويسنده کتاب موضوعنکات:
براي جستجوي چند کلمه از فاصله بين کلمات استفاده گردد.
براي مشخص نمودن واژه هاي چند قسمتي از "" در اطراف واژه استفاده گردد.
براي جستجوي يکي از چند کلمه از علامت ORيا | استفاده گردد.
براي مشخص نمودن کلمات ناخواسته از - استفاده گردد.