زندگينامه
نام : علـى (ع)
لقب: مرتضى,اميرالمومنين,حيدر
کنيه: ابوالحسن , ابوتراب
نام پدر: ابوطالب
نام مادر: فاطمه بنت اسد
سال تولد: 13 رجب 10 قبل از بعثت
محل تولد: مكه (خانه كعبه)
تعداد فرزندان: 12پسر16دختر
عمر شريف ايشان: 63

مدت رهبري: 30
تاريخ شهادت: 21 رمضان 40ه
نام قاتل: عبدالرحمن ابن ملجم
محل دفن: نجف