زندگينامه
نام : محمد (ع)
لقب: مهدى,خاتم,منتظر,حجه,صاحب
کنيه: ابوالقاسم
نام پدر: حسن
نام مادر: نرجس (خاتون)
سال تولد: 15 شعبان 255ه
محل تولد: سامرا
تعداد فرزندان: 3 پسر4 دختر

مدت رهبري: از260ه