زندگينامه
نام : حسـن (ع)
لقب: عسكرى,زكى,نقى,هادى , سراج
کنيه: ابوالحسن , ابومحمد
نام پدر: على
نام مادر: حديثه (سوسن)
سال تولد: 8 ربيع الثانى 232ه
محل تولد: مدينه
تعداد فرزندان: 1 پسر
عمر شريف ايشان: 28

مدت رهبري: 6
تاريخ شهادت: 8 ربيع الاول 260ه
نام قاتل: معتمد عباسى
محل دفن: سامرا