لغت: کيف
سازوار کردن , وفق دادن , موافق بودن , جور کردن , درست کردن , تعديل کردن , چگونه , از چه طريق , چطور , به چه سبب , چگونگي , راه , روش , متد , کيفيت , چنانکه