لغت: کنية
نام , اسم , لقب , نامگذاري , وجه تسميه , کنيه , نام خودماني , کنيه دادن , ملقب کردن