لغت: کنيست
قصرسلطنتي , سالن دراز ومستطيل , کليساهايي که سالن دراز دارند , کليسا , کليسايي , درکليسامراسم مذهبي بجا اوردن