لغت: کوميدية
زني که در نمايش هاي خنده اور بازي ميکند