لغت: کهرب
تحت تاثير برق قرار دادن , برق زده کردن , الکتريکي کردن , به هيجان اوردن , بابرق کشتن , مردن در اثر برق