لغت: کولا
درخت کولا , ماده شيريني که از برگ وميوه کولا گرفته ميشود