لغت: کوکتيل
نوشابه اي مرکب از چند نوشابه ديگر , مهماني